Pentuvälityskriteerit PDF Tulosta

KRITEERIT ALMA-YHDISTYKSEN PENTUVÄLITYKSEEN JA INTERNET-SIVUILLE PÄÄSEVILLE PENTUEILLE

 

Jalostukseen käytettävät koirat täyttävät Alaskanmalamuutin jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) annetut suositukset sekä v. 2007 Kasvattajapäivien perusteella tehdyt muutokset. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

- Terveet lonkat (A tai B), kyynärnivelet (0/0) ja silmät. Vakavia, pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavia tai Kennelliiton perinnöllisiksi määrittelemiä silmäsairauksia (lista sairauksista alempana) osoittavan koiran jälkeläiset eivät pääse pentuvälitykseen.

Koiria, joilla on todettu PPM tai PHTVL / PHPV (1 aste), distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon ja trichiatis(lievät muodot) voi harkiten käyttää jalostukseen, mutta tällaisissa tapauksissa pentueen toisen vanhemman ja sen isovanhempien on oltava ko. sairauden suhteen terveitä. Silmätarkastus on voimassa 24k.

- Alaskanmalamuuttiyhdistys ry suosittelee kuvauttamaan myös koiran selän (vähintään LTV) lonkka- ja kyynärkuvauksen yhteydessä saadaksemme lisätietoa rotumme selkätilanteesta (tarkempi selvitys hieman alempana * -merkinnällä).

 

- Koiran tulee olla tiettävästi perinnöllisistä sairauksista vapaa. Sairauden perinnöllisyyden suhteen epäselvissä tapauksissa asia tarkistetaan SKL:n jalostustieteelliseltä toimikunnalta.


- Koskien alaskanmalamuuttien perinnöllistä polyneuropatia sairautta yhdistys vaatii, että vähintään toinen jalostuspartneri on geenitestattu. Mikäli tämä tutkittu koira on kantaja, on toisestakin partnerista  esitettävä verikokein otettu testitulos, joka todistaa, että se ei ole PN-kantaja. Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Pn normal testattujen vanhempien jälkeläiset ovat clear ainoastaan ensimmäisen polven jonka jälkeen on seuraava polvi testattava uudelleen, eli jalostukseen käytettävät koirat on testattava joka toisessa polvessa (pn normal pentueissa). Huom! Kantaja EI ole sairas koira ja sen jalostuskäyttö ei kantajan kanssa on täysin sallitua.


- Näyttelytuloksia 3, joista vähintään yksi EH-tulos uroksilla NUO / AVO / KÄY- ja nartuilla AVO / KÄY -luokasta tai vaihtoehtoisesti hyväksyttävä jalostustarkastus (näyttelytulokseksi ei lueta EVA tai HYL tuloksia). Huom! Mikäli koira on saanut näyttelyssä HYL tai T tuloksen wooly-turkin vuoksi, ei sen jälkeläisiä oteta pentuvälitykseen. 


- Nartun ikä on astutushetkellä 2-8 vuotta, uroksen vähintään 18 kk.


- Kasvattajan tulee huomioida vanhempien ja lähisukulaisten HC-rasite. Perinnöllistä kaihia ei toivota olevan molempien vanhempien taustalla.


- Kummankaan vanhemman jälkeläismäärä ei ole yli 10% kahtena edellisenä vuonna syntyneistä pennuista tai yli 5% sukupolvea (laskennallisesti 4 vuotta) kohden laskettuna.


- Yhdistelmän sukusiitosaste on enintään 6,25% viidellä sukupolvella laskettuna.


- Jos koiralla on vähintään kaksi aikaisempaa pentuetta tai yhteensä maksimissaan 13 pentua Suomessa, sen jälkeläisistä pitää olla vähintään 50% tarkastettu (lonkat, kyynärpäät,silmät) ennen seuraavaa pentuetta. Kokonaan ulkolaisessa omistuksessa olevien ja Suomeen jalostuslainaan saatujen urosten kolmaskin pentue hyväksytään pentuvälitykseen aikaisempien pentujen lukumäärästä riippumatta.

 

- Käyttötulokset, luonnetesti ja / tai hyväksytysti suoritettu yhdistyksen käsiteltävyyskoe ovat toivottavia. Ne merkitään pentuilmoitukseen erikseen näkyviin niille varattuun kohtaan.


- POIKKEUS: Ulkolaisilta uroksilta vaaditaan ainoastaan terveet lonkat ja silmät. Jos kyynärpäät on tutkittu, niiden on oltava terveet (0/0).

Kasvattajan tulee huomioida vastuunsa kasvattajana ja toimia hyvän kenneltavan mukaisesti.

Kasvattajan tulee lisäksi olla Alaskanmalamuuttiyhdistyksen ja Suomen Kennelliiton jäsen, olla allekirjoittanut Suomen Kennelliiton Kasvattajasitoumuksen ja käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita.


Huomioitavia seikkoja

- Jalostustarkastuksen osalta kriteeri astuu voimaan heti kun jalostustarkastukset saadaan aloitettua.


- Ulkolaisiksi koiriksi lasketaan kaikki sellaiset koirat, joita EI ole missään elämänsä vaiheessa rekisteröity Suomeen eli myös Suomessa syntyneet mutta täältä ulkomaille viedyt koirat lasketaan kotimaisiksi.

 

- Ulkolaiseksi koiraksi ei katsota koiraa, joka on ainakin osittain suomalaisen omistuksessa ja asuu vakituisesti Suomessa mutta ei kuitenkaan ole FIN- rekisterissä.


- Koira, jonka omistaja / jalostusoikeuden haltija asuu Suomessa, on kotimainen koira.

Ilmoitus julkaistaan astutuksen tapahduttua. Jos pentueen vanhemmilla on sairaus, jonka perinnöllisyydestä on epäselvyyttä, ilmoitus julkaistaan vasta, kun SKL jalostustieteelliseltä toimikunnalta on saatu asiaan vahvistus.

Vakavina, pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavina silmäsairauksina pidetään pektinaattiligamenttidysplasiaa (vakavat muodot), retinan dysplasiaa (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasiaa tai mikropapillaa, kataraktaa, linssiluksaatioa ja retinan degeneraatiota (PRA). Lisäksi Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä on päättänyt, että distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon ja trichiatis tallennetaan perinnöllisinä silmäsairauksina kaikilla roduilla.

*
- Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta suosittelee jättämään oireilevat koirat pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta LTV1–LTV4 -tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta LTV-muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

Välimuotoisen lanne ristinikaman merkitys koiralle:
- LTV1:Tämä muutos ei nykytietämyksen valossa aiheuta koiralle oireita.

- LTV2-LTV4:Muutokset voivat altistaa lanne ristiluualueen rappeutumissairauksille, jotka saattavat aiheuttaa oireilua (ns. cauda equinaoireyhtymä). Rotukohtaisia eroja esiintyy ja myös koiran työ/harrastuskäyttö voi vaikuttaa. Usein koirat ovat täysin oireettomia. LTV3 voi olla yhteydessä synnynnäiseen vinolantioon ja toispuoleiseen lonkkanivelen kasvuhäiriöön.

 

 

Pentueselvitys jalostustoimikunnalle ja pentuvälitys

 

Kasvattajan on tehtävä pentueilmoitus jalostustoimikunnalle 2 kuukautta ennen aiottua astutusta. Jalostustoimikunta tekee terveysselvityksen halutulle urokselle sekä kasvattajan niin halutessa myös yhdelle varaurokselle. Mikäli varaurosta ei haluta, ei myöskään 'viime hetken' selvityksiä tehdä, jos tulee ongelmia ensimmäisen urosvalinnan kanssa. Jokaiselle pentuvälitykseen hyväksytylle pentueelle tehdään terveysselvitys, joka toimitetaan kasvattajalle. Uroksen omistaja ja pennunostajat voivat pyytää terveysselvitystä kasvattajalta.

 

Yhdistyksen pentuvälitykseen ja internet-sivuille pääsevien pentueiden tulee täyttää Alaskanmalamuutin jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määritellyt suositukset. Kasvattaja voi ilmoittaa pentueestaan jalostustoimikunnalle ALMAn internet sivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen voi tarvittaessa tilata myös postitse jalostustoimikunnan puheenjohtajalta. Ilmoitus julkaistaan astutuksen tapahduttua kasvattajan ilmoittaessa astutuspäivän jalostustoimikunnalle.

 

On suositeltavaa, että kasvattaja ilmoittaa tiineyden varmistumisesta jalostustoimikunnalle. Jos narttu jostain syystä jää tyhjäksi tms. pentue poistetaan internetsivuilta. Kasvattaja on myös velvollinen ilmoittamaan jalostustoimikunnalle pentujen syntymän jälkeen pentujen syntymäpäivän, niiden lukumäärän ja sukupuolijakauman.

 

Ilmoitus on netissä toteutuneesta astutuksesta alkaen siihen saakka kunnes pennut täyttävät 2 kk ellei kasvattaja muuta ilmoita. (Ilmoituksen esillä olon max aika pentujen syntymästä 3 kk.)Jalostustoimikunnan tehtävät pentueiden osalta

 

- Vastata kasvattajien urostiedusteluihin

- Vastata eri yhdistelmiin liittyviin terveysrasite kyselyihin

- Tarkistaa yhdistelmien tiedot

- Laatii selvityksen yhdistelmän terveystiedoista kaikille pentuvälityksessä oleville pentueille kasvattajan niin halutessa

- Ylläpitää ja päivittää tiedot nettiin

- Ylläpitää uroslistaa

 

YHDISTYKSEN JALOSTUSUROSLISTA

Urokselta vaadittavat kriteerit:
1. terve, perinnöllisistä sairauksista vapaa
2. silmät terveet, lausunto voimassa 24kk
3. lonkkatulos A tai B
4. Kyynärnivelet terveet 0/0, kuvaus vaaditaan 1.1.2001 jälkeen kuvatuilta koirilta
5. Tulevan pentueen lähisuvussa ei saa olla (todettuja) HRL/polyneuropatiatapauksia. Pentuvälitykseen eivät pääse sairaiden koirien, niiden isarusten, vanhempien tai vanhempien jälkeläisten pennut
6. näyttelytulos: Koiralla oltava 3 näyttelytulosta, joista yksi vähintään EH NUO/AVO/KÄY-luokassa

Omistaja voi ilmoittaa uroksen listalle mikäli se täyttää kaikki jalostusurokselta vaadittavat kriteerit. Omistajan tulee lisäksi olla Alaskanmalamuuttiyhdistyksen jäsen. Mikäli silmätarkastus vanhenee (voimassa 24 kk) eikä uroksen omistaja toimita välittömästi kopiota uusinta tarkastuksesta, uros poistuu listalta. Käyttötulos on vapaaehtoinen, jos sellainen on se merkitään aina koiran tietoihin näkyviin.


*******


 

Powered by
Netplaza Laajakaista Oulu