Jalostustoimikunnan tehtävät ja ohjesääntö

TERVETULOA JALOSTUSTOIMIKUNNAN SIVUILLE!

Kuten ohjesääntömme sanoo on jalostustoimikunnan rooli opastava ja ohjaava.

Jalostustoimikunta ylläpitää pentulistaa.  Yhdistyksen pentulistalle hyväksytään kaikki kasvattajalistalla olevien kasvattajien pentueet, jotka täyttävät listalle pääsyn kriteerit.

Vastuu kasvatuksesta on kasvattajalla, mutta halutessaan hän voi kysyä jalostustoimikunnalta lisätietoja suunnitelluista yhdistelmistä. Kasvattaja tekee halutessaan pentueelle terveysselvityksen, jonka jalostustoimikunta tarkastaa.

Yhtenä toimikunnan tehtävänä on malamuuttien terveystietojen kerääminen ja rodun kokonaisterveystilanteen kartoittaminen.

Jalostustoimikunta ylläpitää jalostusuroslistaa. Omistaja voi ilmoittaa uroksen listalle mikäli se täyttää kaikki jalostusurokselta vaadittavat kriteerit.

jalostustoimikunta@alaskanmalamuutti.net

TehtäväNimi
PuheenjohtajaSari Kinnunen
Sihteeri Virpi Salminen
JäsenAnnamaija Riikonen
PentuvälittäjäReetta Majalainen
JäsenPiia Boren

Tarkemmat yhteystiedot täältä

Jalostustoimikunnan ohjesääntö

ALASKANMALAMUUTTIYHDISTYS RY

JALOSTUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ
Päivitetty 10.03.2006

1. Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimiva henkilö valitaan yhdistyksen säännöissä määrättävällä tavalla. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja toimii myös jalostusneuvojana. Yhdistyksen hallitus valitsee kokouksessaan muut jalostustoimikunnan 2-4 jäsentä. Valittu jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin toimikunnalle.

2. Jalostustoimikunta on avustava, hallituksen alainen elin, joka laatii hallitukselle ehdotuksia jalostustoimintaa koskien. Hallituksen päätöksen jälkeen jalostustoimikunta toimeenpanee ja valvoo asioita. Tämän pohjalta jalostustoimikunnan tehtävänä on esittää, toimeenpanna ja valvoa jalostusasioita.

3. Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa. Toimikunta voi kokoontua myös puhelimitse, e-maililla tai kirjeitse jolloin kaikkia toimikunnan jäseniä on kuultava. Toimikunta katsotaan kokoontuneeksi kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Toimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, jonka sihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittavat.
Toimikunta tarkastaa pöytäkirjansa ja toimittaa ne hallitukselle.

4. Jalostustoimikunta tiedottaa toiminnastaan yhdistyksemme julkaisemassa ALMA-lehdessä.
Vuosittain toimikunta laatii toiminnastaan toimintakertomuksen, joka esitetään yhdistyksemme vuosikokouksessa.

5. Jalostustoimikunnan rooli on opastava ja ohjaava. Toimikunta voi antaa ehdotuksia suunnitelluista yhdistelmistä kuitenkin siten, että vastuu kasvatuksesta on kasvattajalla.

Jalostustoimikunnan toimenkuvaan kuuluu:

– rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen

– Ylläpitää ja päivittää Suomen alaskanmalamuuttipopulaatiota koskevia tietoja, alaskanmalamuuttien terveyslausuntoja sekä koe- ja näyttelytuloksia koskevia tietoja.

– Ylläpitää luetteloa jalostukseen sopivista uroksista sekä koota eri linjoja koskevaa tarpeellista tietoa.

– Antaa jalostusta koskevia ohjeita ja neuvoja.

– Vastata yhdistyksemme jäsenten lähettämiin jalostusurostiedusteluihin.

– Toimikunnan tulee valistaa jäsenistöä jalostusasioissa sekä kannustaa kasvattajia ja koiranomistajia lonkka- ja silmätarkastuksien ym. rotukohtaisten tarkastusten suorittamiseen.

– Toimikunnan tehtävänä on edistää rodun jalostusta käyttöominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään rotumääritelmän mukaisen terveen alaskanmalamuuttikannan aikaansaamiseksi Suomessa.

– Ehdottaa hallitukselle muutoksia tai lisäyksiä alaskanmalamuuttien jalostuskriteereihin. (Jalostuskriteerit = vaadittavat edellytykset jalostukseen käytettävälle urokselle ja naaraalle)

– Ehdottaa hallitukselle muutoksia tai lisäyksiä muihin jalostusohjeisiin. (Jalostusohjeet = yhdistyksen antamia yleisiä ohjeita ja neuvoja alaskanmalamuuttien kasvattajille)

– Jalostusohjeet ja -kriteerit on syytä julkaista ALMA-lehdessä vähintäänkin muutosten jälkeen.

– Toimikunnan tulee pyrkiä saamaan tietoa myös ulkomaisista alaskanmalamuuteista, niiden sukutauluista ja sairauksista.

– Toimikunta voi esittää hallitukselle huomautuksen antamista jollekin kasvattajalle, mikäli tämä toimii räikeästi rodun etujen vastaisesti.

6. Hallitus voi esittää yhdistyksen kokoukselle muutosehdotuksia tähän ohjesääntöön.