Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry

Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2016

Rekisteröity Patentti-ja rekisterihallituksessa 30.9.2016

1. Yhdistyksen nimi on Alaskanmalamuuttiyhdistys, jota seuraavassa kutsutaan yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N hyväksymänä rotua harrastavana yhdistyksenä edistää alaskanmalamuuttien kasvatusta sekä rekikoiraurheilua Suomessa rotujärjestön kanssa.

3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kannustamalla kasvattajia noudattamaan tarkoin rotumääritelmää sekä tekemään kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena sekä ulkomuodon että käyttöominaisuuksien suhteen.

3.1.Tekemällä valistustyötä järjestäen tarpeelliseksi katsomiaan tilaisuuksia, Kennelliiton virallisia kokeita, rekikoiraleirejä, kilpailuja ja näyttelyitä sekä antamalla jalostusjapentuneuvontaa

3.2.Julkaisemalla ja levittämällä rotua koskevaa kirjallisuutta ja julkaisemalla lehteä.

3.3 Ylläpitämällä yhteyksiä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja muihin alan järjestöihin sekä muiden maiden vastaaviin järjestöihin.

3.4.Hankkimalla ja myymällä rekikoiraurheiluun liittyvää välineistöä. Järjestämällä maksullisia näyttelyitä, huvitilaisuuksia ja valjakkovedätystä, järjestämällä arpajaisia.

4. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä anomuksesta jokainen henkilö, jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu on kirjautunut yhdistyksen tilille.

Perhejäseneksi voi liittyä anomuksesta henkilö sellaisesta perheestä, jonka joku jäsen on yhdistyksen jäsen. Perheenjäsen ei erikseen saa yhdistyksen tiedotusaineistoa kotiin lähetettynä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Uusilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuosittain perittävän seuraavan vuoden jäsenmaksun sekä perhejäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen jäsenkokous. Ensimmäisenä vuonna päätetään sekä kuluvan toimintavuoden että sitä seuraavan toimintavuoden maksujen suuruus.

Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta vuosittaisen jäsenmaksunsa ja hänet on tästä syystä katsottu eronneeksi yhdistyksestä, on hänen maksettava liittymismaksu hänen liittyessään uudelleen yhdistyksen jäseneksi.

Hallitus katsoo eronneeksi ne jäsenet, joka eivät ole maksaneen vuotuista jäsenmaksuaan viimeistään ko. kalenterivuoden jäsenmaksun eräpäivästä seuraavan kahden viikon aikana.

Hallitus vahvistaa jäsenluettelon jäsenmaksutietojen perusteella kahdesti kalenterivuoden aikana: kesäkuussa, tammikuussa ja tarvittaessa.

Alaskanmalamuuttien kasvattajilla on oikeus liittää kasvattiensa omistajia heidän suostumuksellaan yhdistyksen uusiksi määräaikaisiksi jäseniksi. Jäsenyys on voimassa seuraavan vuoden jäsenmaksun eräpäivään asti. Tämän jälkeen jäsenyys jatkuu vain henkilön omasta pyynnöstä. Ilman jatkamispyyntöä jäsenyys päättyy automaattisesti. Vuosikokous päättää kasvattajien pentuejäsenmaksun suuruuden ja hallitus hyväksyy henkilöt jäseniksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, eikä jäsenmaksua tai liittymismaksua palauteta.

Yhdistys ei nimeä ainaisjäseniä, eikä uusia kunniajäseniä.

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varsinaisia jäseniä 4, sekä kahdeksi vuodeksi valittu yksi jäsen, joka toimii samalla jalostustoimikunnan puheenjohtajana. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä joka toinen vuosi jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen, muista varsinaisista jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä 4 vuonna ratkaisee arpa. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on läsnä.

Hallitus valitsee sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi pitää kokouksiaan etäosallistumis- ja tietoliikenneyhteyksien avulla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tämän hyväksyvät. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouspöytäkirjat eivät ole julkisia ja hallituksen jäsenet ovat vaitiolovelvollisia hallituksessa toimiessaan saamiensa yksittäisiä jäseniä koskevien tietojen suhteen.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Mikäli hallituksen jäsen laiminlyö jäsenvelvollisuutensa tai muuten käyttää väärin hallituksessa toimiessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, on hallituksen annettava siitä tiedonanto jäsenistölle.

Hallituksen puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee olla asuinpaikka Suomessa.

6. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy 31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.

7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on lähetettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, lähetetään vuosikokouskutsu sähköisesti ja muille kirjepostitse. Kokouksessa ei tule päättää muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

8. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

8.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

8.2. Todetaan kokouksen laillisuus.

8.3. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

8.4. Hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma tammikuusta vuoden loppuun sekä talousarvio, liittymis- ja seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

8.5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle, erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

8.6. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja sekä muiden hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat.

8.7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

8.8. Päätetään tarpeellisista edustuksista.

8.9. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista.

9. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kutsut ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin vuosikokoukseenkin.

10. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen jäsenellä voi olla allekirjoitettu ja todistajien oikeaksi todistama valtakirja korkeintaan yhdeltä yhdistykseen kuuluvalta, saman perheen jäseneltä, jolloin hän voi käyttää tämän henkilön ääntä.

Yhdistyksen kokouksessa voivat olla läsnä vain yhdistyksen jäsenet.

11. Kirjallinen perusteltu muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle jäsenkokoukselle. Muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

12. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksissa väh.3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.

13. Muuten noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.