Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry

Hyväksytty jäsenkokouksessa 01.10.2022

Rekisteröity Patentti-ja rekisterihallituksessa 24.11.2022

 1. Yhdistyksen nimi on Alaskanmalamuuttiyhdistys ry, jota seuraavassa kutsutaan yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä rotujärjestönä edistää alaskanmalamuuttien kasvatusta ja jalostusta sekä rekikoiraurheilua Suomessa. Päämääriään yhdistys toteuttaa rotujärjestöille laaditun ohjesäännön mukaisesti.
 3. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kannustamalla kasvattajia ja rodun harrastajia noudattamaan tarkoin rotumääritelmää sekä tekemään kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena sekä ulkomuodon että käyttöominaisuuksien suhteen.

3.1. Tekemällä valistustyötä järjestäen tarpeelliseksi katsomiaan tilaisuuksia, Kennelliiton virallisia kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä, leirejä, koulutustilaisuuksia sekä antamalla jalostus- ja pentuneuvontaa.

3.2. Julkaisemalla ja levittämällä rotua koskevaa tietoa ja julkaisemalla lehteä.

3.3. Ylläpitämällä yhteyksiä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een ja muihin alan järjestöihin sekä muiden maiden vastaaviin järjestöihin.

3.4. Hankkimalla ja myymällä rotuun ja rekikoiraurheiluun liittyvää välineistöä. Järjestämällä maksullisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia sekä arpajaisia.

 1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä anomuksesta yksityinen henkilö ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenmaksu on kirjautunut yhdistyksen tilille.

 Jäsen ilman lehteä ei saa lehteä mutta saa muun yhdistyksen tiedotusaineiston.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Uusilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittain perittävän seuraavan vuoden henkilö-/yhdistysjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosi-/jäsenkokous. Ensimmäisenä vuonna päätetään sekä kuluvan toimintavuoden että sitä seuraavan toimintavuoden maksujen suuruus.

Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta vuosittaisen jäsenmaksunsa ja hänet on tästä syystä katsottu eronneeksi yhdistyksestä, on hänen maksettava liittymismaksu hänen liittyessään uudelleen yhdistyksen jäseneksi.

Hallitus katsoo eronneeksi ne jäsenet, joka eivät ole maksaneen vuotuista jäsenmaksuaan viimeistään ko. kalenterivuoden jäsenmaksun eräpäivästä seuraavan kahden viikon aikana.

Hallitus vahvistaa jäsenluettelon jäsenmaksutietojen perusteella kahdesti kalenterivuoden aikana: kesäkuussa, tammikuussa ja tarvittaessa.

Alaskanmalamuuttien kasvattajilla on oikeus liittää kasvattiensa omistajia heidän suostumuksellaan yhdistyksen uusiksi määräaikaisiksi jäseniksi (pentuejäsenyys) 6kk:n kuluessa pentueen syntymästä. Jäsenyys on voimassa seuraavan vuoden jäsenmaksun eräpäivään asti. Tämän jälkeen jäsenyys jatkuu jäsenmaksun maksamalla. Vuosi-/jäsenkokous päättää kasvattajien pentuejäsenmaksun suuruuden ja hallitus hyväksyy henkilöt jäseniksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen, eikä jäsenmaksua tai liittymismaksua palauteta.

Yhdistys ei nimeä ainaisjäseniä. Kunniajäsenyyttä voidaan esittää yhdistyksen toimintaa ja/tai rotua ansiokkaasti edistäneelle henkilölle. Kunniajäsenyyden hyväksyy jäsenkokous.  Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varsinaisia jäseniä 4, sekä kahdeksi vuodeksi valittu yksi jäsen, joka toimii samalla jalostustoimikunnan puheenjohtajana. Vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä joka toinen vuosi jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen, muista varsinaisista jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä 4 vuonna ratkaisee arpa. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on läsnä.

Hallitus valitsee sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi pitää kokouksiaan etäosallistumis- ja tietoliikenneyhteyksien avulla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet tämän hyväksyvät. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouspöytäkirjat eivät ole julkisia ja hallituksen jäsenet ovat vaitiolovelvollisia hallituksessa toimiessaan saamiensa yksittäisiä jäseniä koskevien tietojen suhteen.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Mikäli hallituksen jäsen laiminlyö jäsenvelvollisuutensa tai muuten käyttää väärin hallituksessa toimiessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja, on hallituksen annettava siitä tiedonanto jäsenistölle.

Hallituksen puheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee olla asuinpaikka Suomessa.

 1. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy 31.12. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle.
 2. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on lähetettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, lähetetään vuosikokouskutsu sähköisesti ja muille kirjepostitse. Kokouksessa ei tule päättää muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

8.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

8.2. Todetaan kokouksen laillisuus.

8.3. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

8.4. Hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma tammikuusta vuoden loppuun sekä talousarvio, liittymis- ja seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.

8.5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle, erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

8.6. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja sekä muiden hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat.

8.7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

8.8. Edustajan valitseminen Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen sekä ehdokkaat (varsinainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen) valtuuston kokouksiin.

8.9. Päätetään muista tarpeellisista edustuksista.

8.10. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista.

 1. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kutsut ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin vuosikokoukseenkin.
 2. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen jäsenellä voi olla allekirjoitettu ja todistajien oikeaksi todistama valtakirja korkeintaan yhdeltä yhdistykseen kuuluvalta, saman perheen jäseneltä, jolloin hän voi käyttää tämän henkilön ääntä.

Yhdistyksen kokouksessa voivat olla läsnä vain yhdistyksen jäsenet.

 1. Kirjallinen perusteltu muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle jäsenkokoukselle. Muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa 3/4 annetuista äänistä.
 2. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan.
 3. Muuten noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.