Terveysselvityksen ehdot

Terveysselvitykseen liittyvät ehdot

Vastuu kasvatuksesta ja siihen liittyvien ehtojen täyttymisestä on aina kasvattajalla (kennelliiton jalostukseen liittyvät ehdot, PEVISA), mutta tarvittaessa hän voi kysyä jalostustoimikunnalta lisätietoja suunnitelluista yhdistelmistä.

Kasvattaja voi halutessaan pyytää terveysselvitystä yhdistelmälleen.

 • Terveysselvityksen tarkoitus on antaa kasvattajalle mahdollisuus punnita suunnittelemansa yhdistelmän terveysriskejä mahdollisimman tarkasti.
 • Terveysselvitys tehdään jalostuskoirista sekä niiden vanhemmista. Pentueilmoituksessa on maininta onko terveysselvitys tehty.
 • Koska jalostuksen tulee olla suunnitelmallista ja kasvattajan tulee tietää yhdistämiensä sukujen terveysrasitteet mahdollisimman laajasti, jotta voi niistä kertoa uusille pennun ottajille on jalostustoimikunta päätynyt siihen, että kasvattaja itsensä tekemä terveysselvitys antaa paremman mahdollisuuden tähän.
 • Jalostustoimikunta tulee auttamaan kasvattajia selvitysten tekemisessä. Päävastuu tietojen etsimiseen on kuitenkin kasvattajalla.
 • Kun kasvattaja on täydentänyt lomakkeen lähettää hän sen jalostustoimikunnan tarkastettavaksi. Jalostustoimikunta käy lomakkeen läpi ja täydentää sitä tarvittaessa. Lisätyt tiedot merkitään erottuvasti, jotta kasvattaja näkee mitä lomakkeeseen on lisätty. Tämän jälkeen lomake lähetetään vielä kasvattajan tarkastettavaksi ja hänen käytettäväkseen haluamallaan tavalla.
 • Tehdystä terveysselvityksestä Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n pentulistalle tullaan tiedoksi laittamaan pentueen kohdalle tähti. Terveysselvityksen teon voi aloittaa jo hyvissä ajoin. Sen tulee olla valmis ennen astutusta, jotta pentue saa tähti merkinnän. Lomakkeet ja ohjeet terveysselvityksen tekemiseen löytyvät alaskanmalamuuttiyhdistyksen kotisivuilta jalostusosiosta jalostuksen lomakkeista; https://www.alaskanmalamuutti.net/jalostuksen-lomakkeet/
  Ohjeessa on myös linkit käytettyihin jalostustietokantoihin. Tämän lisäksi kasvattajan tulee edelleen laittaa kaikki ne tarvittavat jalostukseen liittyvät todistukset, joita ei tietokannoista löydy erikseen jalostustoimikunnalle, jotta ne voidaan laittaa pentueen kohdalle näkyville.
  Pähkinän kuoressa;
  – Aloita terveysselvityksen tekeminen, mikäli kohtaat ongelmia, kysy rohkeasti neuvoa jalostustoimikunnalta.
  – Varmista, että koirallasi on kaikki tarvittavat geenitestit tehtynä, vähintään PN.
  – Lähetä jalostustoimikunnalle sähköinen pentueilmoitus ja terveysselvitys siinä liitteenä 2 kk ennen arvioitua astutusta, jotta se saadaan valmiiksi ennen astutusta.
 • Terveysselvityksen aikarajoista JTK ei myönnä poikkeuksia.
 • Jos pentueeseen liittyvät muut kriteerit täyttyvät pentueen voi kuitenkin halutessaan saada pentulistalle ilman selvitystä tämän jälkeenkin.

JTKn epäillessä kasvattajan antaneen pentueeseen liittyen epärehellistä tietoa JTK pyytää kasvattajaa antamaan asiasta selvityksen. Tarvittaessa JTKlla on oikeus viedä asia yhdistyksen hallituksen käsittelyyn.